Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

Obchodní podmínky/provozní řád

Název provozovny: Fitness centrum Orlovna
Sídlo: Libická 2295/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Provozovatel: Orel jednota Žďár nad Sázavou, se sídlem Libická 2295/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 48897540, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18620, vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem Fitness centra Orlovna (dále také jen „centrum“), kterým je Orel jednota Žďár nad Sázavou, se sídlem Libická 2295/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 48897540 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty.

Klientem centra se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstup do centra umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky centra (dále také jen „klient“).

Službami poskytovanými centrem se rozumí poskytování prostorů a zařízení klubu ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér) dle nabídky centra.

Každý klient je povinen seznámit se s provozním řádem centra, který je vyvěšený na viditelném místě na recepci centra, a řídit se jím, dále řídit se smlouvou o členství, pokud byla uzavřena, a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům centra (personálu).

Během provozu centra je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených centrem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou klubu doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou klubu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb centra, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 200,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem.

II. Klientský účet

Klient si zřizuje u centra klientský účet (dále jen „účet“). Tento účet bude klientovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře centru. Po založení účtu si může klient na účet vložit peněžitou částku (dále jen „deposit“).

Vklad na deposit se provádí úhradou v hotovosti na pokladně centra. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených centrem. Dle výše dobitého depozitu je klient přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku centra. Klient má přístup ke stavu svého účtu. O aktuální výši depositu na účtu se může klient informovat také v centru, a to po předložení příslušného čipu vztahující se k danému účtu.

Vložený depozit je klient povinen vyčerpat nejpozději do doby platnosti, dle zákaznické skupiny – uvedeno na platném ceníku, počítáno od okamžiku vložení příslušného depozitu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého depozitu. Zakoupený depozit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Při čerpání depozitu budou automaticky odečítány položky s nejstarším datem vložení.

Klient má možnost vstupovat na svůj účet přes webové rozhraní na adrese rezervace.orlovna.cz. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má klient možnost rezervovat si jednotlivé služby. Dále je možné v účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít klient jakékoli problémy s přihlášením na svůj účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci centra.

V případě zakoupení tzv. depozitu nebo členství dle aktuální nabídky centra obdrží klient oproti záloze 50,-Kč čip, který mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Čip je majetkem centra a je zapůjčena klientovi centra, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení čipu. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 50,- Kč jako náklady na pořízení nového čipu, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze.

Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

Prostory a vybavení centra jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory klubu, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek (Savo). Personál centra je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem.

V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby centrum opustily. Pokud tak neučiní mohou být z centra bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

III. Rezervace aktivit centra

Klient si může rezervovat aktivity centra (dále jen „rezervace“), pokud má u centra zřízen klientský účet, na kterém je složen deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity.

Rezervaci je možné učinit osobně na recepci centra, a to na základě předložení čipu a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do klientského účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace klienta).

Po provedení rezervace bude klientovi automaticky stržen z depositu rezervační poplatek ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž klient provedením rezervace souhlasí.

Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby, přičemž stržený rezervační poplatek bude považován za závdavek, který bude v případě zrušení rezervace vypořádán mezi stranami níže uvedeným způsobem.

Pokud klient zruší svou rezervaci: a. více než 6 hodin před zahájením aktivity, bude mu vrácen závdavek v plné výši, a to na jeho klientský účet; b. minimálně 3 hodiny (od 3 hodin do 6 hodin) před zahájením aktivity, bude mu vráceno 80 % závdavku, a to na jeho klientský účet; c. minimálně 1 hodiny (od 1 hodin do 3 hodin) před zahájením aktivity, bude mu vráceno 20 % závdavku, a to na jeho klientský účet; d. méně než 1 hodina před zahájením aktivity, může si centrum závdavek ponechat. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován.

Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle centra, osobně na recepci centra či elektronicky přes klientský účet.

Do centra je povoleno vnášet pouze nápoje zakoupené na recepci Fitness centra Orlovna.

Provozní doba: aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu

Odpovědná osoba: Mgr. Hynek Svoboda (vedoucí)

Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž obchodní podmínky v novém znění nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění v prostorách centra.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2017.